Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door “BOB to be”.
1.2 Inschrijvingen die de Klant maakt zijn definitief. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomst dien de Klant sluit met “BOB to be”.
1.3 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “BOB to be”.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien “BOB to be” niet steedse strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat “BOB to be” in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Instructie

2.1 “BOB to be” zorgt ervoor dat (rij)les wordt gegeven door instructeurs/docenten die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 “BOB to be” zal er eveneens voor zorg dragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/docent.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “BOB to be” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “BOB to be” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
2.4 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/docent tijdens de (rij)lessen op te volgen.

Artikel 3 Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “BOB to be” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur / instructrice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “BOB to be” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij/zij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikel 4.3).

Artikel 4 Annulering door leerling

4.1 Een praktijkles kan door de leerling 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd.
4.2 Bij annulering door leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel , in % van totaalbedrag , gehanteerd worden:

Binnen 4 weken: 50%

Binnen 3 weken: 75%

Binnen 2 weken: 100%

Binnen 1 week : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:
4.3 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijles dag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
4.4 In de gevallen, genoemd in artikel 4.3, zal “BOB to be” er voor zorg dragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:
4.5 Dit kan telefonisch, per app of per sms.  “BOB to be” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een app of sms.

Artikel 5 Beëindigen instructie

5.1 “BOB to be “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “BOB to be” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur / instructrice.
5.2 “BOB to be” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur / instructrice blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / instructrice.
5.3 In de gevallen 5.1 en 5.2 is “BOB to be” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
5.4 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig les voertuig beschikbaar.
5.5 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
5.6 Bij 5.4 en 5.5 zal “BOB to be“ ervoor zorg dragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 6 Annulering examens

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
6.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart overlegd worden aan het CBR. Administratiekosten worden wel in rekening gebracht.
6.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur/instructrice.

Bij 6.1 en 6.2 zal “BOB to be” ervoor zorg dragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een nieuw examen.
6.3 Het les voertuig is niet beschikbaar.
6.4 Het les voertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig les voertuig beschikbaar.
6.5 Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden.
In geval van 6.3 t/m 6.5 zal “BOB to be” de extra examenkosten dragen en ervoor zorg dragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.
6.6 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 7 Weigering examens

“BOB to be” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur/instructrice en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur/docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur/instructrice en of examinator.

Artikel 8 Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling factuur dient contant/per pin/per bank te geschieden binnen 30 dagen of volgens termijnen tot uiterlijk 2 weken voor het examen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling uitblijft, en “BOB to be” een betalingsherinnering dient te verzenden aan de leerling dan is “BOB to be” gerechtigd om € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen. Verder is “BOB to be” gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking/Btw-verhoging. Reeds overeengekomen afspraken worden door “BOB to be” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.
9.2 “BOB to be” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (30 dagen of termijnen tot uiterlijk 2 weken voor het examen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand te berekenen, berekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
9.3 Daarnaast is “BOB to be” gerechtigd indien de opdrachtgever niet betaald toch de betaling te vorderen van de leerling die de opleiding heeft gevolgd en de examens niet af te nemen. Dit geld voor zowel de Tussentijdse Toets als het Praktijkexamen.
9.4 “BOB to be” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
9.5 Uit het enkele feit dat “BOB to be” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
9.6 Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan “BOB to be” niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. “BOB to be” is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lessen / lespakketten/ lesovereenkomst(en) op te schorten totdat haar vordering volledig is voldaan.
9.7 “BOB to be” zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan “BOB to be” de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is “BOB to be” gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan “BOB to be” in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie “BOB to be” zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
9.8 Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in artikel 9.6 bedoeld het verschuldigde bedrag aan “BOB” te betalen, is “BOB to be” gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. “BOB to be” dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 “BOB to be” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen.
10.2 Geen dekking, volgend uit art. 10.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “BOB to be” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
10.3 “BOB to be” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 11 Rijbevoegdheid leerling

Indien “BOB to be” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “BOB to be” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “BOB to be” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “BOB to be” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “BOB to be” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “BOB to be” te vergoeden. Indien “BOB to be” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “BOB to be” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “BOB to be” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 “BOB to be” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. “BOB to be” heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.2 Wanneer intellectuele eigendom ofwel ‘knowhow’ in de ruimste zin des woords zonder toestemming van “BOB to be” wordt gebruikt en op de markt wordt gebracht, behoudt “BOB to be” zich het recht dit te verbieden en een vergoeding te vragen ook voor de eventuele geleden schade hierdoor. “BOB to be” heeft de mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot aangifte. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een geldboete kan de rechter een gevangenisstraf opleggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij “BOB to be” partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van “BOB to be” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “BOB to be” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met “BOB to be”.
14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.